7.7.08

கேரிடே கலந்லர்ல hatıர்லமக் adıந..

geride kalanları hatırlamak adına..1 can:

defneyleyasamak dedi ki...

Her daim karmaşa... Karmaşa içinde ama acayip bi uyum var bu evde... Seviyorum ama bi o kadar da boğuluyorum hissi veriyor bu ev bana